Vóór 14.00 uur besteld = volgende dag in huis!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Privilege Beauty
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te s Gravenhage onder nummer 27244794

Algemeen
Artikel 1.
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle door ons af te sluiten overeenkomsten en gedane aanbiedingen. In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeleidheid van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten. Indien onze vertegenwoordiger of agent afwijkende bepalingen accepteert en/of toezeggingen doet, zijn deze voor ons slechts bindend wanneer deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Offertes
Artikel 2.
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege ons gedaan, via internet en/of mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.

Tot stand komen van overeenkomsten
Artikel 3.
Via internet: wanneer er een order via de webshop bij ons binnenkomt en deze automatische bevestigd is door ons systeem. Via een persoonlijke order opdracht hetzij via mail of telefoon: wanneer wij, binnen 2 weken na ontvangst van de order van koper, deze schriftelijk bevestigen, hetzij met de uitvoering ervan beginnen.

Door ons aan koper verstrekte gegevens en reclame materiaal
Artikel 4.
4.1 Door ons aan koper verstrekte monsters, adviezen, berekeningen, mededelingen, kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen en opgegeven afmetingen, hoeveelheden, kleuren, gewichten, materialen, materiaalstructuur, samenstelling, capaciteiten, resultaten en/of andere gegevens gelden slechts als benaderende omschrijving van de zaken. Slechts indien de zaken zeer wezenlijk afwijken van voormelde gegevens is koper bevoegd de overeenkomst binnen 8 dagen na datum van levering te ontbinden.
4.2 Het door ons dan wel onze toeleverancier(s) aan koper verstrekte reclamemateriaal mag uitsluitend ter presentatie van de zaken worden aangewend.
4.3 De in de eerste leden van dit artikel (4) vermelde gegevens en reclamemateriaal, dan wel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op koper. Op eerste verzoek van ons dient koper voormelde gegevens en reclamemateriaal aan ons te retourneren op kosten van koper. Wij zijn niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door koper van voornoemde gegevens van reclamemateriaal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Rechten van intellectuele eigendommen
Artikel 5.
Enig koper niet in eigendom toebehorend merk-, octrooi-, handelsnaam-, model-, of auteursrecht op de zaken of op de in artikel 4 vermelde gegevens en/of op het reclame materiaal gaan niet in eigendom over op de koper. Onverminderd het voorgaand mag niets van de zaken of de in artikel 4 vermelde gegevens en het reclame materiaal aan derden al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld alsmede gebruikt worden voor internet doeleinden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Door of vanwege koper aan ons verstrekte gegevens
Artikel 6.

Van door of vanwege koper aan ons verstrekte monsters, adviezen, berekeningen, mededelingen, kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen en opgegeven afmetingen, hoeveelheden, kleuren, gewichten, materialen, materiaalstructuur, samenstelling, capaciteiten, resultaten en/of andere gegevens wordt door ons aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek. Koper vrijwaart ons tegen aanspraken in en buiten rechte van een derde, die stelt dat op een merk-, octrooi-, handelsnaam-, model-, auteurs-, eigendomsrecht, of enig ander recht van dit derde, inbreuk is gemaakt door gebruikmaking door ons van de koper verstrekte gegevens. Indien een derde bezwaar maakt tegen uitlevering door ons, zijn wij onverminderd het voorgaande, zonder meer gerechtigd de uitlevering niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van koper te verlangen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden zijn.

Leveringtijd
Artikel 7.

7.1 Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen. Wij hebben te allen tijde het recht op een naleveringstermijn van 60 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen leveringstijd. Na afloop van de naleveringstermijn heeft koper het recht om de overeenkomst, na het zenden van een ingebrekestelling, te annuleren, echter slechts voorzover de overeenkomst niet is uitgevoerd.
7.2 Wij hebben te allen tijde het recht op de naleveringstermijn van 60 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen leveringstijd. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde hebben wij recht op een naleveringstermijn van 3 werkdagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd, indien deze maximaal 10 werkdagen bedraagt.
7.3 Na afloop van de naleveringstermijn heeft koper het recht om de overeenkomst, na het zenden van een ingebrekestelling, te annuleren, echter slechts voorzover de overeenkomst niet is uitgevoerd.
7.4 In afwijking van het bepaalde in de eerste drie leden van dit artikel (7) geldt dat de overeen-gekomen leveringstijd als uiterste leveringsdatum, indien deze is aangeduid met de woorden fix, fixdatum onf ON (Ohne Nachfrist). Een fix-order of fix-levering kan alleen worden aanvaard als het betreft een levering ter zake van bepaalde feestdagen, uitverkoop of bijzondere acties.

7.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel (7) geldt ten aanzien van afroeporders het volgende. Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij op de orderbevestiging is vermeld, dat levering van de zaken zal plaatsvinden na afroep door koper. Indien met betrekking tot het tijdstop van afroep niets is vermeld op de orderbevestiging, zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de levertijd, voor zover die overeengekomen is.
Indien omtrent het tijdstip van afroep en/of levering niets is overeengekomen, staat het ons vrij om koper schriftelijk te sommeren de zaken binnen een bij sommatie aangegeven periode af te nemen. Die periode wordt vastgesteld op tenminste 3 weken, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening de sommatie

LEVERING
Artikel 8.

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats af verkoper. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken c.q. gebruikelijke plaats en tijd.
8.2 Koper is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.
8.3 De zaken reizen voor rekening en risico van koper. Dit geldt ook, wanneer wij tegenover de vervoerder de verklaring hebben afgegeven, dat eventuele schade gedurende het transport voor onze rekening is. Wij zijn nimmer verplicht derden aansprakelijk te stellen voor deze schade.
8.4 Wij zijn gerechtigd binnen de overeengekomen leveringstijd de levering geheel of in gedeeltes uit te voeren en daarmee overeenstemmende betaling te verlangen.
8.5 Wij zijn ten allen tijde gerechtigd om 10% meer of minder dan de opgeheven en/of overeengekomen hoeveelheden te leveren.
8.6 Indien koper niet voldoet aan zijn verplichtingen om de zaken bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen, kunnen de zaken, indien wij hiermee akkoord gaan, tijdelijk voor rekening en risico van koper worden opgeslagen in de opslagruimte binnen de gemeente van levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de zaken, indien deze door gebrek aan geschikte opslagruimte in het geheel niet, slechts gedeeltelijk en/of gebrekkig kunnen worden opgeslagen.

PRIJSWIJZIGINGEN
Artikel 9.

In geval van wijzigingen in voor onze kostprijs relevante factoren, zijn wij gerechtigd de opgeheven, aangeboden, dan wel overeengekomen prijs voor de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, tot en met 3 maanden erna (voor zoveel de uitvoering van de overeenkomst nog niet is voltooid) met hetzelfde bedrag te wijzigen. Onder voormelde relevante factoren dienen mede te worden begrepen opslagkosten, correspondentiekosten en kosten voor vervoer en dergelijke, indien en voor zover in de prijs begrepen. Wijzigingen van de overeengekomen prijs, waartoe wij op de grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd zijn, zoals met betrekking tot invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, is te allen tijde toegestaan.

EMBALLAGE-, VERZEND-, EN ADMINISTRATIEKOSTEN
Artikel 10.

10.1 Emballage- en verzendkosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij anders overeengekomen. Emballage- en verzendkosten dienen door de koper worden betaald. De wijze van emballage en verzending wordt door ons bepaald.
10.2 Indien op verzoek van koper de verzending plaatsvindt als expresse- en ijlgoed, dan wel per bijzonder transport, komen de extra verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
10.3 Bij leveringen in Nederland met betreffende een factuurwaarde lager dan euro 100 excl. BTW en bij leveringen van saloninrichting worden verzend- en administratie kosten in rekening gebracht.
10.4 Bij leveringen in Nederland betreffende een factuurwaarde hoger dan euro 100 excl. BTW worden er geen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
10.5 Wanneer er op verzoek van de koper een deellevering van een order vooruit gestuurd dient te worden zijn de verzendkosten altijd voor rekening van de koper.
10.6 Bij leveringen naar het buitenland komen de verzend- en of transportkosten altijd voor rekening van de koper.

BETALING
Artikel 11.

11.1 Betaling dient netto-kontant bij vooruitbetaling, via IDEAL of bij (af)levering, onder rembours of kontant te geschieden Indien er in hoge uitzondering een afspraak gemaakt is over de betaling van goederen op rekening, dienen alle facturen te worden betaald uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op korting, verrekening, of schuldvergelijking.
11.2 Indien koper niet binnen 10 dagen na factuurdatum betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd, per maand of gedeelte daarvan, naar een percentage dat 1,5% boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V. ligt.
11.3 De buitengerechte kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van koper. Deze worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van euro 1300.-
11.4 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Wij behouden ons recht voor onder rembours te leveren en zijn gerechtigd koper de kosten van remboursement in rekening te brengen. Openstaande en vervallen facturen dienen bij levering van goederen onder remboursement eveneens betaald te worden.

VERDERE GEVOLGEN VAN TEKORTSCHIETEN VAN KOPER
Artikel 12.

Onverminderd het in artikel 11 bepaalde kunnen wij in geval van verzuim van koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van ons op koper direct en ineens opeisbaar.
Koper wordt geacht in verzuim te zijn ingeval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze voorwaarden, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van zijn ondermening.

GARANTIE
Artikel 13.

13.1 Wij garanderen aan koper, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel (13), de deugdelijkheid van de geleverde zaken. Indien er geen sprake is van deugdelijkheid, als gegarandeerd in de vorige zinsnede, zullen wij te onze keuze na retourzending in originele staat op kosten van koper hetzij de geleverde zaken repareren, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken.
13.2 De in het vorige lid vermelde deugdelijkheidgarantie geldt niet indien:
a. En zolang koper jegens ons in gebreke is. Beindiging van het verzuim van koper brengt geen verlening van de in dit artikel (13) genoemde garantietermijnen met zich mee;
b. Er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijking;
c. De zaken gebruikt, beschadigd vermengd of besmet zijn;
d. De houdbaarheidsdatum van de zaken verstreken is;
e. De zaken aan abnormale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld vervuiling, geweld van buitenaf, overbelasting of andere buiten onze controle liggende oorzaken zijn bootgesteld;
f. De ondeugdelijkheid het gevolg is van natuurlijke slijtage;
g. Door koper zelf of door derden in verband met de ondeugdelijkheid reparaties zijn verricht aan de zaken;
h. De termijn voor reclamering, zoals vermeld in artikel 14, is overschrede